Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://zkm.bielawa.pl/

Urząd Miejski w Bielawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do ZKM Bielawa.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-06-30.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-13

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, np. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, interpelacje składane przez radnych,.

Treści, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Urząd Miejski w Bielawie nie jest uprawniony, np. uchwały Rady Miejskiej Bielawy przygotowane za pomocą programu Legislator, czy sprawozdania finansowe przygotowane za pomocą programu BeSTia, nie są w pełni dostępne cyfrowo,.

Nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo w całości (większość została opublikowana przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej),.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa ZKM Bielawa (http://zkm.bielawa.pl) spełnia wymagania w 99,43 %). /en/pagecheck2.0/?uuid=4d7782a9-099f-41b4-bd89-f5d618203f1d

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator do spraw dostępności Pan Łukasz Kudra, dostepnosc@um.bielawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 832 87 79. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link otwiera się w nowej karcie)

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Bielawie zlokalizowany jest w dwóch budynkach – pl. Wolności 1 oraz ul. Piastowska 1. Budynek na pl. Wolności 1 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się dzwonek dla osób mających problemy w poruszaniu się. Po jego naciśnięciu pojawia się pracownik, który udziela informację o sposobie załatwienia sprawy. Toaleta ogólnie dostępna, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajduje się z boku budynku od strony parkingu przy ul. Stefana Żeromskiego. Przed budynkiem umiejscowiony jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Budynek przy ul. Piastowskiej 1 jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych. przeszkodą jest wejście do budynku. Od strony ulicy Piastowskiej wejście na parter wiąże się z koniecznością pokonania 6 schodów (oraz dodatkowego progu) i pokonania drzwi. Dostęp do dalszej części budynku (nadal parter) wymaga pokonania kolejnych kilku schodów. Z uwagi na konstrukcję budynków, dla osób poruszających się na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze. Brak wind w budynkach. Schody w obu budynkach są oznakowane ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla osób z uszkodzonym wzrokiem.

Parking

 1. Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 10 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 2. Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 3. Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

 1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 2. Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 1. Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku (budynek pl. Wolności 1).
 2. Do wejścia prowadzą schody (budynek ul.Piastowska 1).
 3. Przy schodach znajduje się poręcz.
 4. Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia (budynek pl.Wolności 1)
 5. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 6. Otwierają się na zewnątrz (budynek pl. Wolności 1).
 7. Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 8. Szerokość otworu wejściowego wynosi ponad 90 centymetrów.
 9. Skorzystaj z dzwonka (budynek pl.Wolności 1).

Przestrzeń za wejściem

 1. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 2. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 3. Punkt obsługi znajduje się w budynku na Placu Wolności 1 po prawej stronie od wejścia
 4. Dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi poziome

 1. Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
 2. Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach

Ciągi pionowe

Schody

 1. Stopnie posiadają dopuszczalną wysokość.
 2. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 3. Stopnie są oznaczone kontrastowo
 4. Przed schodami znajdują się pasy ostrzegawcze.

Pomieszczenia

 1. Około 37% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach

W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie zapewniania dostępności przez Urząd Miejski w Bielawie kliknij TUTAJ

Skip to content