Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez GMINĘ BIELAWA

Regulamin przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego

organizowanego przez Związek Powiatowo-Gminny

SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”

Rozdział I
Przepisy ogólne

 1. Regulamin przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego, zwany dalej “regulaminem”, określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego.

 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

  • pojazd – środek transportu wykorzystywany przez operatora w lokalnym transporcie zbiorowym,

  • operator – firma świadcząca usługę w zakresie publicznego transportu publicznego,

  • organizator Związek Powiatowo-Gminny„SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”,

  • przewóz – transport osób oraz bagażu wykonywany przez operatora,

  • pasażer – osoba, która zawarła umowę przewozu (zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale III),

  • taryfa biletu- cena określonego biletu, uchwalona przez Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”.

 3. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są Operator, pasażerowie oraz pozostałe osoby uczestniczące w procesie przewozu.

 4. Podczas przewozu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów prawnych, pasażerowie stosują się do wskazówek i poleceń wydawanych przez kierującego pojazdem oraz innych upoważnionych osób.

 5. W przypadku awaryjnej zmiany trasy kierujący pojazdem obowiązany jest do poinformowania pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej trasy.

 6. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane siłą wyższą lub powstałe w szczególności w wyniku przerw, opóźnień w ruchu pojazdów lub zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowane zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez zarządcę drogi lub organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.

 7. Kierujący pojazdem ma obowiązek przyjąć od pasażera rzecz znalezioną w pojeździe oraz przekazać ją Dyspozytorowi operatora.

 8. Rozdział II

Przewóz osób i rzeczy

 

 1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest wyłącznie na przystankach komunikacyjnych i po zatrzymaniu się pojazdu.

 2. Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd.

 3. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:

  1. a) podczas ruchu pojazdu,

   b) przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu,

   c) po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi lub odjazd pojazdu.

 4. Pasażer podróżujący w czasie jazdy na stojąco, zobowiązany jest trzymać się poręczy lub uchwytów.

 5. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym “na żądanie” zobowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierującego pojazdem. Czynność ta powinna być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby możliwe było bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.

 6. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla:

a) osób z dzieckiem oraz kobiet w ciąży,

   1. b) inwalidów (osób niepełnosprawnych),

    c) wózków dziecięcych.

Pasażer, który zajmuje miejsce specjalnie oznaczone, zobowiązany jest ustąpić je osobie uprawnionej.

 1. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie zdrowia lub życia, popełnienie przestępstwa, rażące naruszenie niniejszego regulaminu lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, kierujący pojazdem uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności Policji, Straży Miejskiej, jednostki ratowniczo-gaśniczej, placówki służby zdrowia.

 1. W pojazdach oraz na przystankach pasażerom zabrania się:

a) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,

b) używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych,

c) zanieczyszczania i zaśmiecania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia autobusu,

d) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,

e) siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach, na podłodze oraz schodach,

f) spożywania napojów alkoholowych,

g) spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować zabrudzenie pozostałych pasażerów, zanieczyszczenie pojazdu lub przystanku,

h) przebywania w łyżworolkach lub wrotkach, używania deskorolek, rowerów i innego sprzętu sportowego,

i) żebrania i sprzedaży obnośnej,

j) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu podczas jazdy lub postoju,

k) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić inne osoby lub mienie na szkody lub obrażenia,

l) kwestowania, nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów bez zgody organizatora,

m) zakłócania w inny sposób spokoju pasażerów.

 1. W pojazdach, pasażerom, kierowcom oraz pozostałym osobom uczestniczącym w procesie przewozu. zabrania palenia tytoniu i używania e-papierosów.

 2. Prowadzący pojazd może odmówić przewozu, a w przypadku jego rozpoczęcia usunąć z pojazdu osoby, które są uciążliwe dla pozostałych pasażerów, a w szczególności osoby agresywne, nietrzeźwe.

 3. Zabrania się przewożenia w pojazdach:

  1. a) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia,

   b) przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasażerom lub narażać ich na niewygody,

   c) przedmiotów zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,

   d) przedmiotów, których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie niniejszego regulaminu lub odrębnych przepisów.

 4. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób niestosujących się do regulaminu, osób uciążliwych oraz zagrażających porządkowi.

 5. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien powiadomić o jej znalezieniu obsługę pojazdu.

 6. Za szkody, których doznał pasażer podczas przewozu, odpowiedzialność ponosi operator na podstawie odrębnych przepisów. Wystąpienie szkody powinno być zgłoszone niezwłocznie kierowcy autobusu przez poszkodowanego lub świadka zdarzenia.

Rozdział III

Zasady uiszczania opłaty za przewóz osób

 

 1. Umowa na przewóz zawierana jest poprzez:

  1. a) skasowanie niezwłocznie, po wejściu do pojazdu, biletu jednorazowego zgodnego z aktualnie obowiązującą taryfą,

   b) wykupienie w przedsprzedaży odpowiedniego biletu miesięcznego i zajęcie miejsca w pojeździe,

   c) zajęcie miejsca w pojeździe, w przypadku pasażerów zwolnionych z opłat na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Każdego pasażera obowiązuje posiadanie oddzielnego biletu za przejazd.

 3. Ważnymi i uprawniającymi do przejazdu dokumentami przewozowymi są bilety dystrybuowane przez Organizatora oraz Operatora w punktach kasowych, automatów biletowych Organizatora oraz opłaty za przejazd dokonane telefonem komórkowym lub za pomocą innego urządzenia.

 4. Prawo do korzystania z biletów ulgowych oraz do przejazdów bezpłatnych określone jest w w uchwale w sprawie ustalenia taryfy komunikacyjnej, zasad dotyczących ulgowych i bezpłatnych przejazdów w lokalnym publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Związek Powiatowo-Gminny „SOWIOGÓRSKIE- AUTOBUSY”

   

 5. Kierowca może odmówić sprzedaży biletu przy chęci zapłaty przez pasażera nominałem znacznie odbiegającym od ceny biletu (różnica powyżej 20 zł).

 6. Kierowca może odmówić sprzedaży biletów jednorazowych w godzinach od 6:00 do 18:00 w dni robocze i soboty jeżeli automat do sprzedaży biletów zamontowany w autobusie jest sprawny.

Rozdział IV

Przewóz bagażu i zwierząt

 1. 1. Dopuszcza się przewożenie w pojazdach małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w pojemnikach przeznaczonych do przewozu zwierząt (w koszach, transporterach, klatkach) zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody osobom trzecim, w sposób umożliwiający bezpieczny przewóz tych zwierząt.

  2. Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem lub zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożony bagaż lub zwierzęta.

  3. Pasażer odpowiada wobec Operatora za szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub uszkodzenia pojazdu z jego winy oraz za szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem bagażu lub zwierząt.

  4. Opłata za przewóz dozwolonego bagażu lub zwierzęcia jest równa normalnej opłacie osobowej obowiązującej w taryfie 1. Opłacie podlega każda sztuka bagażu i zwierząt oddzielnie, i nie są stosowane żadne ulgi i zwolnienia z opłat.

  5. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż, jeżeli istnieje możliwość umieszczania bagażu w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.

  6. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

  7. Przewóz psów pod opieką pasażera dozwolony jest pod warunkiem, że:

  1. a) pies trzymany jest na smyczy i ma założony kaganiec,

   b) pasażer posiada aktualne świadectwo szczepienia psa.

  8. Nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzęciem należy do pasażera.

  9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem bagażu lub zwierząt.

  10. Opłacie bagażowej, według obowiązującej taryfy podlegają:

  1. a) bagaż przekraczający wymiary 60 x 40 x 20 cm – decyduje suma długości, szerokości i wysokości

   b) psy przewożone zgodnie z warunkami pkt 7,

   c) narty, duże torby podróżne, plecaki ze stelażem, dywany, listwy, itp.

  11. Zwolnione z opłat za bagaż są:

  1. a) przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nie przekraczające sumy wymiarów (długość, szerokość i wysokość) 120 cm,

   b) małe zwierzęta (w tym małe psy) trzymane na kolanach lub rękach,

   c) wózki inwalidzkie,

   d) wózki dziecięce, w których przewożone są dzieci do lat 4 – ograniczenie wieku lat nie dotyczy przypadku gdy w zwykłym wózku dziecięcym przewożone jest dziecko starsze niepełnosprawne, nie poruszające się samodzielnie wózkiem inwalidzkim,

   e) instrumenty muzyczne, sztalugi, rulony, teczki ochronne itp. pomoce szkolne przewożone przez uczniów i studentów szkół artystycznych lub technicznych, na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej określającej profil szkoły.

  12. Zabrania się przewozić w autobusach:

  1. a) rowerów,

   b) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała czy odzieży, np. ostre narzędzia, tafle szklane, niezabezpieczone pojemniki ze smarami, farbami itp.

   c) przedmioty cuchnące, zapalne, wybuchowe, żrące, radioaktywne, trujące oraz inne materiały niebezpieczne,

   d) przedmioty wywołujące uczucie odrazy

   e) zwierząt uciążliwych i dla pasażerów (np. z powodu hałasu, zapachu) i zwierząt zagrażających życiu lub zdrowiu innych pasażerów

   f) broni, z wyłączeniem dopuszczenia do przewozu broni będącej w posiadaniu osób uprawnionych do jej przewozu na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

  13. W przypadku stwierdzenia, że pasażer przewozi rzeczy wyłączone z przewozu, prowadzący pojazd i kontrolerzy biletowi upoważnieni są do wezwania pasażera do opuszczenia pojazdu na najbliższym przystanku.

  

Rozdział V

Kontrola biletów

 1. 1. Osobami upoważnionymi do kontroli biletów są kontrolerzy biletów posiadający identyfikator ze zdjęciem umieszczonym podczas czynności kontrolnych w widocznym miejscu.

  2) czynności kontrolne przeprowadza się w pojeździe.

  2. Podczas przejazdu pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów i przedstawić go do kontroli na każde żądanie kontrolera biletów.

  3. Pasażer jest obowiązany bez dodatkowego wezwania okazać kontrolerowi bilet lub dokument uprawniający do przejazdu ulgowego.

  4. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera:

  1. a) braku odpowiedniego lub ważnego biletu,

   b) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego,

         • c) naruszenia przepisów o przewozie bagażu i zwierząt,

          1. ma obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej oraz przewozowej.

  5. Jazda bez ważnego biletu jest wykroczeniem taryfowym podlegającym opłacie dodatkowej i obejmuje:

  1. a) brak podczas kontroli biletu jednorazowego oraz miesięcznego,

   b) legitymowanie się biletem jednorazowym przed jego skasowaniem,

   c) legitymowanie się biletem skasowanym po zakończonej kontroli,

   d) zaniżenie opłaty za przejazd w stosunku do obowiązującej taryfy,

   e) legitymowanie się biletem wydanym przez innego przewoźnika,

   f) legitymowanie się biletem zniszczonym, co uniemożliwia jego identyfikację,

   g) legitymowanie się biletem miesięcznym bez uzupełnienia danych osobowych zgodnie z wymogami, aktualnego znaczka o stosownym nominale lub ze znaczkiem bez wpisanego numeru biletu, bez wpisanej daty, od której bilet jest ważny,

   h) legitymowanie się biletem miesięcznym po przekroczeniu ustalonego czasu ważności biletu liczonego od momentu skasowania,

   i ) legitymowanie się biletem miesięcznym poza trasą, do przejazdu której uprawnia.

  6. W przypadku nie uiszczenia opłaty za przejazd pasażer zobowiązany jest okazać kontrolerowi dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Na jego podstawie kontroler wystawia wezwanie do zapłaty stanowiący dowód przejazdu pasażera bez ważnego biletu.

  7. Kontroler biletów może ująć pasażera, który nie posiada ważnego biletu i odmawia okazania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości i oddać w ręce policji. Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji pasażer zobowiązany jest pozostać na miejscu przeprowadzenia kontroli lub innym wskazanym przez kontrolera biletów.

  8. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego w następujący sposób:

  1. a) 50-krotność tej ceny za jazdę bez biletu

   b) 40-krotność tej ceny za przejazd bez dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego

   c) 20-krotność tej ceny za przewóz większego bagażu lub zwierzęcia bez uiszczonej opłaty

   d) 150-krotność tej ceny za spowodowanie zatrzymania autobusu lub zmianę trasy przejazdu autobusu lub spowodowanie interwencji służb mundurowych.

  9. W razie uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 7 dni, wartość opłat dodatkowych ulega obniżeniu o 30 %.

  10. Opłata manipulacyjna związana z umorzeniem opłaty dodatkowej wynosi 10 % wartości mandatu.

  11. Podczas przeprowadzania kontroli biletów kierowca ma prawo udostępnić pasażerom do wsiadania i wysiadania wyłącznie wybrane drzwi.

Rozdział VI

Ochrona danych osobowych

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz innym osobom (w tym podróżującym) ochrony życia i zdrowia, ochrony mienia, został wprowadzony monitoring wizyjny wraz z monitoringiem GPS wewnątrz pojazdów.

2. Pojazdy objęte są stosownym symbolem graficznym.

3.Nagrania z monitoringu będą rejestrowane na nośniku elektronicznym w postaci obrazu oraz będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów nie dłuższy jednak niż 7 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub będzie dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa- do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

4. Zapis monitoringu nie będzie udostępniany podmiotom trzecim, za wyjątkiem organów upoważnionych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

5. Korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego oznacza brak sprzeciwu wobec stosowania monitoringu we wskazanych celach i zakresie.

6. Pojazdy monitoruje się przy uwzględnieniu i realizacji obowiązku informacyjnego, wynikającego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.).

Rozdział VII

Postępowanie w sprawach reklamacji oraz skarg i wniosków

 1. 1. Reklamacje, skargi lub wnioski na temat :

     • 1) oferty przewozowej oraz jej funkcjonowania,

  2) pracy osób kontrolujących dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdu,

  należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora biuro@zpgsa.bielawa.pl i/lub Operatora e-mail: bielawa@klosok.eu.

  2. Reklamacje oraz skargi i wnioski należy złożyć na odpowiednich drukach dostępnych na stronie internetowej Organizatora.

  3. Reklamacje oraz skargi i wnioski wynikające z realizacji usług w zakresie publicznej komunikacji zbiorowej są wnoszone, przyjmowane, rozpatrywane i załatwiane w terminach i na zasadach  przewidzianych w stosownych przepisach prawnych, w tym w przepisach ustawy Prawo przewozowe.

  4. Odpowiedź na reklamację, skargę lub wniosek udzielona będzie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji skargi lub wniosku.

5.  Odpowiedź na reklamację powinna zawierać:

1) dane Organizatora lub Operatora,

2) informację o uznaniu albo nieuznaniu reklamacji w całości albo w części,

3) uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej nieuznania reklamacji w całości albo w części,

4) w przypadku przyznania odszkodowania – kwotę odszkodowania oraz informację o terminie i sposobie jego wypłaty,

5) w przypadku zwrotu należności – określenie wysokości kwoty oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty,

6) pouczenie o prawie odwołania do przewoźnika w przypadku nieuwzględnienia reklamacji w całości albo w części,

7) pouczenie o prawie odwołania do właściwego miejscowo sądu,

8) podpis osoby upoważnionej – w przypadku odpowiedzi na reklamację udzielonej w formie pisemnej albo elektronicznej.

6. W przypadku złożenia odwołania przez pasażera od nieuwzględnionej w całości lub w części reklamacji Organizator lub Operator w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania, może zmienić rozstrzygnięcie, gdy dokonano błędnej oceny stanu faktycznego albo gdy zostały ujawnione nowe, istotne dla sprawy okoliczności, które nie były wcześniej znane.

7. Nieudzielenie przez Organizatora lub Operatora odpowiedzi na reklamację w wymaganym terminie skutkuje uwzględnieniem reklamacji.

8. Środki pieniężne objęte żądaniem reklamacyjnym zostaną przekazane pasażerowi bez zbędnej zwłoki, maksymalnie do 14 dni po udzieleniu odpowiedzi na reklamację, uznającej roszczenia pasażera.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

 1. 1. W przypadku stwierdzenia naruszeń któregokolwiek punktu niniejszego regulaminu przez pasażera kierowca autobusu lub kontroler biletowy ma prawo wezwać pasażera do bezpiecznego opuszczenia pojazdu na najbliższym przystanku.

  2. W przypadku bierności pasażera wezwanego do opuszczenia pojazdu kierowca autobusu lub kontroler biletowy ma prawo do wezwania funkcjonariuszy policji lub skierowania autobusu na najbliższy posterunek policji. Pasażer taki zostanie obciążony opłatą dodatkową przewidzianą w cenniku.

  3. W przypadkach określonych w pkt 1 i 2 pasażerowi nie przysługuje zwrot ceny biletu.

   

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

ORGANIZOTOR
Gmina Bielawa
Referat Komunikacji Miejskiej ZKM
ul. Piastowska 1
58-260 Bielawa
Tel: 74 832 8 777
FAX: 74 83 35 838
e-mail: zkm@um.bielawa.pl
www.zkm.bielawa.pl

OPERATOR
P.P.U.H “KŁOSOK”
Andrzej Kłosok
ul. Gajowa 62
44-240 Żory
Tel: 32 455 66 49
Fax: 32 455 66 21
e-mail: biuro@klosok.eu
www.klosok.eu

DYSPOZYTORINIA
P.P.U.H “KŁOSOK”
Andrzej Kłosok
ul. Kopernika 11P
58-200 Dzierżoniów
Tel. 570 323 199
e-mail: bielawa@klosok.eu

Skip to content