Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Bielawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Referat Komunikacji Miejskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:2023-08-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, np. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, interpelacje składane przez radnych.

Treści, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Urząd Miejski w Bielawie nie jest uprawniony, np. uchwały Rady Miejskiej Bielawy przygotowane za pomocą programu Legislator, czy sprawozdania finansowe przygotowane za pomocą programu BeSTia, nie są w pełni dostępne cyfrowo.

Nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo w całości (większość została opublikowana przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej).

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych – obowiązek zapewnienia dostępności od 23 września 2020 r.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej -Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa (www.zkm.bielawa.pl) spełnia wymagania w 99,43 %).

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

– Pan Łukasz Kudra
– Adres mail dostepnosc@um.bielawa.pl.
– Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 748328779.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
Dostępność architektoniczna

Parking

– Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 10 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
– Parking jest bezpłatny.

Pies asystujący

– Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
– Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

– Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
– Do wejścia prowadzą schody.
– Przed schodami znajduje się pas ostrzegawczy wykonany z wypukłych elementów.
– Stopnie są oznaczone kontrastowo.
– Przy schodach znajduje się poręcz.
– Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
– Otwierają się na zewnątrz.
– Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
– Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
– Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

– Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
– Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
– Punkt obsługi znajduje się na Placu Wolności 1 po prawej stronie od wejścia
– W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.

Ciągi poziome

– Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
– Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

Schody

– Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
– Stopnie są oznaczone kontrastowo
– Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Skip to content