Zadania referatu Komunikacji Miejskiej

Referat Komunikacji Miejskiej zajmuje się różnorodnymi aspektami związanymi z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej. Obejmuje to planowanie zadań przewozowych dla publicznego transportu zbiorowego, w tym zamawianie usług przewozowych, kontrolowanie ich jakości oraz wyposażanie przystanków w niezbędne informacje dla pasażerów. Dodatkowo referat zajmuje się comiesięcznym rozliczaniem usług przewozowych.

Prowadzi także badania i analizy dotyczące popytu i podaży usług w publicznym transporcie zbiorowym oraz kształtuje politykę cenową na te usługi. Opracowuje zasady dotyczące ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz zleca drukowanie biletów miejskiej komunikacji publicznej. Referat odpowiedzialny jest również za obsługę kasową związana z biletami miejskiej komunikacji publicznej.

W ramach swojej działalności, referat przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy oraz egzekwuje obowiązki o charakterze niepieniężnym związane z zadaniami realizowanymi przez referat. Nadzoruje również prawidłowe wykonywanie zadań kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu w publicznym transporcie zbiorowym, które zostały powierzone firmom zewnętrznym.

Referat jest odpowiedzialny za ustalanie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym oraz współpracuje z samorządami lokalnymi i wojewódzkimi w sprawach związanych z publicznym transportem zbiorowym. Opracowuje plany transportowe dla Gminy i gmin, z którymi zawarto porozumienia, oraz ustala lokalizacje nowych przystanków komunikacyjnych. Nadzoruje budowę i utrzymanie infrastruktury przystankowej.

Referat jest odpowiedzialny za wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz podejmuje decyzje odmowne lub cofa wydane zezwolenia. Ustala również opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i pobiera je od operatorów i przewoźników. Określa regulamin korzystania z przystanków obowiązujący przewoźników i operatorów na terenie Gminy.

Ponadto, referat wydaje zezwolenia lub odmawia ich wydania na wykonywanie transportu drogowego osób lub rzeczy. Prowadzi również ewidencję wydanych zezwoleń na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób taksówką osobową TAXI oraz kontroluje przestrzeganie przepisów w tym zakresie. Nadzoruje eksploatację systemu monitoringu wizyjnego miasta.

Referat obsługuje również system biletomatów stacjonarnych i mobilnych, zajmując się sprzedażą biletów komunikacji miejskiej. Ponadto, odpowiedzialny jest za rozliczanie środków pieniężnych z biletomatów. Współpracuje również z Koleją Dolnośląską w zakresie transportu kolejowego.

Skip to content