Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez GMINĘ BIELAWA

Rozdział I Przepisy ogólne

1. Regulamin przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego, zwany dalej “regulaminem”, określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego należącego do P.P.U.H „KŁOSOK” Andrzej Kłosok.

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

. pojazd – środek transportu wykorzystywany przez operatora w lokalnym transporcie zbiorowym,

. operator – P.P.U.H „KŁOSOK” Andrzej Kłosok,

. organizator – Gminę Bielawa, Referat Komunikacji Miejskiej ZKM Urzędu Miejskiego w Bielawie,

. przewóz – transport osób oraz bagażu wykonywany przez operatora,

. pasażer – osoba, która zawarła umowę przewozu (zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale III),

3. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są operator, pasażerowie oraz pozostałe osoby uczestniczące w procesie przewozu.

4. Podczas przewozu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów prawnych, pasażerowie stosują się do wskazówek i poleceń wydawanych przez kierującego pojazdem oraz innych upoważnionych osób.

5. W przypadku awaryjnej zmiany trasy kierujący pojazdem obowiązany jest do poinformowania pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej trasy.

6. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane siłą wyższą lub powstałe w szczególności w wyniku przerw, opóźnień w ruchu pojazdów lub zmian kierunku jazdy pojazdu zatorami komunikacyjnymi, zamknięciem lub blokadą ulic, zmianami organizacji ruchu, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej lub zarządzeniami wydawanymi przez zarządcę drogi lub organy uprawnione do wydawania zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym lub administracyjnym.

7. Kierujący pojazdem ma obowiązek przyjąć od pasażera rzecz znalezioną w pojeździe oraz przekazać ją Dyspozytorowi operatora.

Rozdział II Przewóz osób i rzeczy

1. Pasażerowie zobowiązani są wsiadać do pojazdu pierwszymi drzwiami i bez wezwania okazać bilet (okresowy lub jednorazowy przeznaczony do skasowania) prowadzącemu pojazd lub dokonać zakupu biletu

2. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:

a) podczas ruchu pojazdu,

b) przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu,

c) po sygnale oznajmiającym zamknięcie drzwi lub odjazd pojazdu.

3. Pasażer podróżujący w czasie jazdy na stojąco zobowiązany jest trzymać się poręczy lub uchwytów.

4. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym “na żądanie” obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierującego pojazdem. Czynność ta powinna być dokonana z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby możliwe było bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.

5. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) miejsca dla:

a) osób z dzieckiem oraz kobiet w ciąży,

b) inwalidów (osób niepełnosprawnych),

c) wózków dziecięcych.

Pasażer, który zajmuje miejsce specjalnie oznaczone, zobowiązany jest ustąpić je osobie uprawnionej.

6. W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie zdrowia lub życia, popełnienie przestępstwa, rażące naruszenie niniejszego regulaminu lub inne poważne zakłócenie porządku publicznego, kierujący pojazdem uprawniony jest do zmiany ustalonej trasy przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb, w szczególności Policji, Straży Miejskiej, jednostki ratowniczo-gaśniczej, placówki służby zdrowia.

7. W pojazdach lokalnego transportu zbiorowego oraz na przystankach pasażerom zabrania się:

a) otwierania drzwi pojazdu podczas jazdy lub podczas zatrzymania poza przystankiem,

b) używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjnego otwierania drzwi, wyjść awaryjnych, środków ochrony przeciwpożarowej oraz innych urządzeń technicznych,

c) zanieczyszczania i zaśmiecania lub niszczenia urządzeń i wyposażenia autobusu,

d) wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,

e) siadania na barierkach ochronnych, poręczach i uchwytach, na podłodze oraz schodach,

f) spożywania napojów alkoholowych,

g) spożywania napojów i artykułów żywnościowych, jeżeli może to spowodować zabrudzenie pozostałych pasażerów, zanieczyszczenie pojazdu lub przystanku,

h) przebywania w łyżworolkach lub wrotkach, używania deskorolek, rowerów i innego sprzętu sportowego,

i) żebrania i sprzedaży obnośnej,

j) wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu podczas jazdy lub postoju,

k) wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych lub mogących narazić inne osoby lub mienie na szkody lub obrażenia,

l) kwestowania, nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozrzucania i rozdawania ulotek oraz materiałów bez zgody organizatora,

m) zakłócania w inny sposób spokoju pasażerów.

8. W pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, niezależnie od ograniczeń określonych w ust.1 pasażerom zabrania się także palenia tytoniu i używania e-papierosów.

9. Prowadzący pojazd może odmówić przewozu, a w przypadku jego rozpoczęcia usunąć z pojazdu osoby, które są uciążliwe dla pozostałych pasażerów, a w szczególności osoby agresywne, nietrzeźwe.

10. Zabrania się przewożenia w pojazdach:

a) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia,

b) przedmiotów mogących przeszkadzać innym pasażerom lub narażać ich na niewygody,

c) przedmiotów zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,

d) przedmiotów, których przewóz środkami transportu publicznego jest zabroniony na podstawie niniejszego regulaminu lub odrębnych przepisów.

11. Dopuszcza się przewożenie w pojazdach małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w pojemnikach przeznaczonych do przewozu zwierząt (w koszach, transporterach, klatkach) zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody osobom trzecim, w sposób umożliwiający bezpieczny przewóz tych zwierząt.

12. Obsługa pojazdu może odmówić przewozu osób niestosujących się do regulaminu, osób uciążliwych oraz zagrażających porządkowi.

13. Znalazca rzeczy pozostawionej w pojeździe powinien powiadomić o jej znalezieniu obsługę pojazdu.

14. Pasażer zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru nad przewożonym bagażem lub zwierzętami oraz podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla zapobieżenia możliwości powstania szkód spowodowanych przez przewożony bagaż lub zwierzęta.

15. Pasażer odpowiada wobec operatora za szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub uszkodzenia pojazdu z jego winy oraz za szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem bagażu lub zwierząt.

16. Za szkody, których doznał pasażer podczas przewozu, odpowiedzialność ponosi operator na podstawie odrębnych przepisów. Wystąpienie szkody powinno być zgłoszone niezwłocznie kierowcy autobusu przez poszkodowanego lub świadka zdarzenia.

Rozdział III Zasady uiszczania opłaty za przewóz osób 1. Umowa na przewóz zawierana jest poprzez:

a) skasowanie niezwłocznie, po wejściu do pojazdu, biletu jednorazowego zgodnego z aktualnie obowiązującą taryfą lub biletu zakupionego u kierowcy,

b) wykupienie w przedsprzedaży odpowiedniego biletu okresowego i zajęcie miejsca w pojeździe,

c) zajęcie miejsca w pojeździe, w przypadku pasażerów zwolnionych z opłat na podstawie odrębnych przepisów lub zakup biletu u kierowcy.

2. Każdego pasażera obowiązuje posiadanie oddzielnego biletu za przejazd.

3. Ważnymi i uprawniającymi do przejazdu dokumentami przewozowymi są bilety z nadrukiem „ZKM Bielawa”, bilety zakupione z kas fiskalnych zamontowanych w autobusach jeżdżących na zlecenie Organizatora, automatów biletowych Organizatora oraz opłaty za przejazd dokonane telefonem komórkowym lub za pomocą innego urządzenia.

4. Do korzystania z jednorazowych biletów ulgowych, okresowych biletów ulgowych na okaziciela i okresowych imiennych biletów ulgowych uprawnione są osoby legitymujące się następującymi dokumentami:

a) studenci szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych średnich i policealnych do ukończenia 24 roku życia – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub szkolnej,

b) dzieci od lat 4 do czasu podjęcia nauki w szkole – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,

c) emeryci i renciści – na podstawie dowodu osobistego i ważnej legitymacji ZUS lub dowodu osobistego i aktualnej decyzji przyznającej świadczenie.

5. Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:

a) dzieci w wieku do 4 lat tj. do dnia 4. rocznicy urodzin – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek dziecka, b) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, uczęszczające do przedszkoli, szkół i placówek określonych w ustawie o systemie oświaty oraz ich opiekunowie (osoba, która ukończyła 13 lat) – legitymujące się legitymacją wydaną przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub legitymacją w kolorze żółtym o sygnaturze MENiS-II/182/2 lub MENiS-II/181/2, a opiekun zaświadczeniem MI-1.2002 wydanym przez placówkę prowadzącą zajęcia, c) osoby, które ukończyły 70 lat – na podstawie dokumentu tożsamości, d) osoby niewidome i ich opiekunowie (osoba, która ukończyła 13 lat wskazana w czasie przejazdu przez osobę niewidomą) lub pies przewodnik – legitymujące się legitymacją osoby niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z wpisaną przyczyną niepełnosprawności 04-O wydaną przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość, e) osoby niepełnosprawne zaliczane do I grupy inwalidztwa, znacznego stopnia niepełnosprawności, całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolne do samodzielnej egzystencji – legitymujące się jednym z niżej wymienionych dokumentów: . legitymacją osoby niepełnosprawnej wydaną przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności i dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość, . orzeczeniem Okręgowej Komisji do Spraw Zatrudnienia wraz z dokumentem tożsamości, . orzeczeniem (lub legitymacją) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z dokumentem tożsamości, f) umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i żołnierze zasadniczej służby wojskowej – na podstawie legitymacji służbowej lub książeczki wojskowej.

6. Kierowca może odmówić sprzedaży biletu przy chęci zapłaty przez pasażera nominałem znacznie odbiegającym od ceny biletu (różnica powyżej 20 zł).

7. Kierowca może odmówić sprzedaży biletów jednorazowych w godzinach od 6:00 do 18:00 w dni robocze i soboty jeżeli automat do sprzedaży biletów zamontowany w autobusie jest sprawny.

Rozdział IV Przewóz bagażu i zwierząt 1. Opłata za przewóz dozwolonego bagażu lub zwierzęcia jest równa normalnej opłacie osobowej obowiązującej w taryfie 1. Opłacie podlega każda sztuka bagażu i zwierząt oddzielnie, i nie są stosowane żadne ulgi i zwolnienia z opłat.

2. Pasażer może przewozić w pojazdach bagaż, jeżeli istnieje możliwość umieszczania bagażu w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na szkodę osób i mienia innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.

3. Zabronione jest umieszczanie bagażu lub zwierząt na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

4. Przewóz psów pod opieką pasażera dozwolony jest pod warunkiem, że:

a) pies trzymany jest na smyczy i ma założony kaganiec,

b) pasażer posiada aktualne świadectwo szczepienia psa. 5. Nadzór nad przewożonym bagażem i zwierzęciem należy do pasażera. 6. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem bagażu lub zwierząt. 7. Opłacie bagażowej, według obowiązującej taryfy podlegają: a) bagaż przekraczający wymiary 60 x 40 x 20 cm – decyduje suma długości, szerokości i wysokości b) psy przewożone zgodnie z warunkami pkt 3, c) narty, duże torby podróżne, plecaki ze stelażem, dywany, listwy, itp. 8. Zwolnione z opłat za bagaż są: a) przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nie przekraczające sumy wymiarów (długość, szerokość i wysokość) 120 cm, b) małe zwierzęta (w tym małe psy) trzymane na kolanach lub rękach, c) wózki inwalidzkie, d) wózki dziecięce, w których przewożone są dzieci do lat 4 – ograniczenie wieku lat nie dotyczy przypadku gdy w zwykłym wózku dziecięcym przewożone jest dziecko starsze niepełnosprawne, nie poruszające się samodzielnie wózkiem inwalidzkim, e) instrumenty muzyczne, sztalugi, rulony, teczki ochronne itp. pomoce szkolne przewożone przez uczniów i studentów szkół artystycznych lub technicznych, na podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej określającej profil szkoły. 9. Zabrania się przewozić w autobusach: a) rowerów, b) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała czy odzieży, np. ostre narzędzia, tafle szklane, niezabezpieczone pojemniki ze smarami, farbami itp. c) przedmioty cuchnące, zapalne, wybuchowe, żrące, radioaktywne, trujące oraz inne materiały niebezpieczne, d) przedmioty wywołujące uczucie odrazy e) zwierząt uciążliwych i dla pasażerów (np. z powodu hałasu, zapachu) i zwierząt zagrażających życiu lub zdrowiu innych pasażerów f) broni, z wyłączeniem dopuszczenia do przewozu broni będącej w posiadaniu osób uprawnionych do jej przewozu na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

10. W przypadku stwierdzenia, że pasażer przewozi rzeczy wyłączone z przewozu, prowadzący pojazd i kontrolerzy biletowi upoważnieni są do wezwania pasażera do opuszczenia pojazdu na najbliższym przystanku.

Rozdział V

Kontrola biletów

1. Osobami upoważnionymi do kontroli biletów są kontrolerzy biletów posiadający identyfikator ze zdjęciem, zawierający numer służbowy, nadruk „Gmina Bielawa”, termin ważności oraz podpis i pieczęć wystawiającego dokument.

2. Podczas przejazdu pasażer jest obowiązany posiadać ważny bilet lub dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów i przedstawić go do kontroli na każde żądanie kontrolera biletów.

3. Pasażer jest obowiązany bez dodatkowego wezwania okazać kontrolerowi bilet lub dokument uprawniający do przejazdu ulgowego.

4. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera:

a) braku odpowiedniego lub ważnego biletu lub,

b) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego lub,

c) naruszenia przepisów o przewozie bagażu i zwierząt,

ma obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej oraz przewozowej.

5. Jazda bez ważnego biletu jest wykroczeniem taryfowym podlegającym opłacie dodatkowej i obejmuje:

a) brak podczas kontroli biletu jednorazowego, dobowego, okresowego 15 i 30-dniowego,

b) legitymowanie się biletem jednorazowym przed jego skasowaniem,

c) legitymowanie się biletem skasowanym po zakończonej kontroli,

d) zaniżenie opłaty za przejazd w stosunku do obowiązującej taryfy,

e) legitymowanie się biletem wydanym przez innego przewoźnika,

f) legitymowanie się biletem zniszczonym, co uniemożliwia jego identyfikację,

g) legitymowanie się kartą klienta bez zdjęcia, aktualnego znaczka o stosownym nominale lub ze znaczkiem bez wpisanego numeru biletu, bez wpisanej daty, od której bilet jest ważny,

h) legitymowanie się biletem czasowym po przekroczeniu ustalonego czasu ważności biletu liczonego od momentu skasowania,

i) legitymowanie się biletem okresowym poza trasą, do przejazdu której uprawnia.

6. W przypadku odmowy uiszczenia opłaty pasażer powinien okazać kontrolerowi dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości. Na jego podstawie kontroler wystawia wezwanie do zapłaty stanowiące dowód przejazdu pasażera.

7. W razie odmowy uiszczenia opłat i niemożności ustalenia tożsamości pasażera kontroler ma prawo zwrócić się o pomoc do funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, które mają, zgodnie z przepisami prawa, uprawnienia do ustalenia tożsamości pasażera. Pasażer będzie obciążony opłatą dodatkową za interwencję Policji przewidzianą w cenniku.

8. Wysokość opłaty dodatkowej ustala się biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego w następujący sposób:

a) 50-krotność tej ceny za jazdę bez biletu

b) 40-krotność tej ceny za przejazd bez dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego

c) 20-krotność tej ceny za przewóz większego bagażu lub zwierzęcia bez uiszczonej opłaty

d) 150-krotność tej ceny za spowodowanie zatrzymania autobusu lub zmianę trasy przejazdu autobusu lub spowodowanie interwencji służb mundurowych.

9. W razie uiszczenia opłaty dodatkowej niezwłocznie na miejscu zdarzenia lub w terminie wyznaczonym na wezwaniu, wartość opłat dodatkowych ulega obniżeniu o 30 %.

10. Opłata manipulacyjna związana z umorzeniem opłaty dodatkowej wynosi 10 % ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego.

11. Podczas przeprowadzania kontroli biletów kierowca ma prawo udostępnić pasażerom do wsiadania i wysiadania wyłącznie wybrane drzwi.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

1. W przypadku stwierdzenia naruszeń któregokolwiek punktu niniejszego regulaminu przez pasażera kierowca autobusu lub kontroler biletowy ma prawo wezwać pasażera do bezpiecznego opuszczenia pojazdu na najbliższym przystanku.

2. W przypadku bierności pasażera wezwanego do opuszczenia pojazdu kierowca autobusu lub kontroler biletowy ma prawo do wezwania funkcjonariuszy policji lub skierowania autobusu na najbliższy posterunek policji. Pasażer taki zostanie obciążony opłatą dodatkową przewidzianą w cenniku.

3. W przypadkach określonych w pkt 1 i 2 pasażerowi nie przysługuje zwrot ceny biletu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy porządkowe zawarte w Uchwale Nr XLVII/343/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 września 2009 roku.

5. Niniejszy regulamin został sporządzony przez Operatora P.P.H.U „KŁOSOK” w zgodzie z Uchwałą wymienioną w pkt. 4.

6. Skargi i wnioski na temat funkcjonowania komunikacji, operator przyjmuje za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: bielawa@klosok.eu lub pod numerem tel: 570 323 199 w godzinach od 7:00 do 15:00 w każdy dzień tygodnia.

 

ORGANIZOTOR
Gmina Bielawa
Referat Komunikacji Miejskiej ZKM
ul. Piastowska 1
58-260 Bielawa
Tel: 74 832 8 777
FAX: 74 83 35 838
e-mail: zkm@um.bielawa.pl
www.zkm.bielawa.pl

OPERATOR
P.P.U.H “KŁOSOK”
Andrzej Kłosok
ul. Gajowa 62
44-240 Żory
Tel: 32 455 66 49
Fax: 32 455 66 21
e-mail: biuro@klosok.eu
www.klosok.eu

DYSPOZYTORINIA
P.P.U.H “KŁOSOK”
Andrzej Kłosok
ul. Kopernika 11P
58-200 Dzierżoniów
Tel. 570 323 199
e-mail: bielawa@klosok.eu

Skip to content